مشتریان و کمپین هاIn-App Advertising

 آموخته ام که مردم حرف هایی که میزنید را فراموش می کنند، کارهایی را که می کنید را هم فراموش می کنند، ولی محال است حسی را که به آن ها منتقل کرده اید را فراموش کنند.

مایا آنجلو

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

Maya Angelou

لیست برخی مشتریان

تبلیغات جامع موبایلی

جامع‌ترین گزارشات تحلیل بازدهی، پرظرفیت ترین بسترهای تبلیغاتی، کمترین کارمزد