انواع تعرفه ها

تعرفه‌‌ی بازدیدی:

اگر این تعرفه را انتخاب کنید، تبلیغ شما بازدید مشخصی خواهد داشت و بعد از آن از از روی کانال برداشته می‌شوداین نوع تبلیغ ریسک کمی دارد؛ ولی از طرف دیگر بازدیدش هم از حد مشخصی بیشتر نمی‌شود.

تعرفه‌ی ساعتی:

با انتخاب این نوع تعرفه، تبلیغ شما مدت مشخصی روی کانال می‌مانداین نوع تعرفه ریسک بالایی دارد؛ ممکن است بازدید تبلیغ‌تان بیش از آنچه فکر می‌کردید بازدید بگیرد و ممکن هم هست که به حد مورد انتظارتان نرسدولی روی دیگر سکه این است که این نوع تعرفه، هیچ محدودیتی از بابت تعداد بازدید ندارد و ممکن است چندین برابر انتظارتان بازخود به همراه داشته باشد.

تعرفه‌ی شبانه:

انتخاب این تعرفه باعث می‌شود تا تبلیغ‌تان تنها در ساعات شب نمایش داده شوداین تعرفه نسبتا ارزان‌تر از تعرفه‌های دیگر استهمچنین، اگر تشخیص داده‌اید که مخاطب تبلیغ‌تان شب‌ها را تا صبح بیدار می‌ماند (مثل بعضی از هنرمندان، برنامه‌نویس‌ها و مدیران وب‌سایت‌هامی‌توانید این تعرفه را استفاده کنید.