درباره ما

اولین پلتفرم هوشمند تبلیغات هدفمند در رسانه های اجتماعی

در این چند سال که در حوزه‌ی تبلیغات فعالیت می‌کردیم، دغدغه‌ای مهم گوشه‌ی ذهن‌مان را پوشانده بودبرایمان مهم بود که بتوانیم به ازای هر ریال هزینه، چند ریال درآمد داشته باشیم؛ چه برای خودمان، چه برای مشتریان‌مانبرایمان مهم بود که هزینه‌ی تبلیغات به معنای کلمه تبدیل به سرمایه‌گذاری شود؛ سرمایه‌گذاری‌ای که بتوان میزان برگشتش را محاسبه کرد، درباره‌اش تصمیم گرفت و با راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری مقایسه‌اش کردما به دنبال بهترین راه تبلیغات بودیم؛ بهترین و اثربخش‌ترین راه سرمایه‌گذاری.
روش‌هایی که برای تبلیغات انتخاب کردیم، در زمان خودشان بهترین بودندزمانی که اینترنت و وب همه‌گیر نبود، از رسانه‌های سنتی مثل نشریات و هدایای تبلیغاتی استفاده می‌‌کردیم و بازخوردشان را اندازه می‌گرفتیمدر آن زمان، بهترین راه همین‌ها بودندبعد از همه‌گیر شدن اینترنت، روش‌های تبلیغات‌مان بیشتر و بیشتر به سمت اینترنت و ابزارهایش رفتبا ابزارهای اینترنتی، سرمایه‌گذاری‌مان در تبلیغات نتایجی به مراتب بهتر می‌داد.
 آخرین ابزاری که برای تبلیغات اینترنتی‌مان استفاده کردیم، تلگرام بودتلگرام به ما نتیجه‌ای بسیار بهتر از رسانه‌های دیگر دادبه عبارتی اگر ده میلیون تومان برای تبلیغات‌مان در تلگرام هزینه می‌کردیم، بیش از چند میلیون بار دیده می‌شدیمبا همین هزینه، در رسانه‌های دیگری مثل بنرهای تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی بیش از چندصد هزار بار دیده نمی‌شدیم.
باید این راه تبلیغی را برای همه هموار می‌کردیم؛ پس تصمیم گرفتیم که تبلیغگرام را بسازیم.
ما خالقان تبلیغگرام هستیم؛ گروه شرکت های «برازمان» و گروه نرم‌افزاری «روناک».